วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์    (Vision)   

การศึกษาให้แก่ผู้เรียน มีคุณภาพ คุณธรรม   จริยธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

             พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่อง  เด็กมี

คุณธรรมนำความรู้

2.ให้มีการกระจายอำนาจในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน

3.ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อโอกาสในการแสดงความสามารถ

ในระดับสูงขึ้น

             4.ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ą
โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง ท่าลี่,
5 มี.ค. 2559 22:35
Comments